..

Care este voia lui Dumnezeu

Referinţe: 2 Samuel 5.10-25

10 David ajungea tot mai mare şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el.
11 Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru şi tâmplari şi cioplitori în piatră, care au zidit o casă lui David.
12 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel şi că-i ridica împăraţia din pricina poporului Său Israel.
13 David şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron şi i s-au născut iarăşi fii şi fiice.
14 Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,
15 Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,
16 Elişama, Eliada, şi Elifelet.
17 Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a pogorât în cetăţuie.
18 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea Refaim.
19 David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul i-a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale.”
20 David a venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii).
21 Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat.
22 Filistenii s-au suit din nou şi s-au răspândit în valea Refaim.
23 David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui; ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.
24 Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oştirea Filistenilor.”
25 David a făcut cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe Filisteni de la Gheba până la Ghezer.

Care este voia lui Dumnezeu și cum poate fi ea descoperită?
Cum a reușit David să înțeleagă ce dorește Dumnezeu și cum putem noi pricepe care este voia Domnului?
În timpul binecuvântărilor este bine să nu uităm cine este Cel ce ne oferă sprijin. Dumnezeu îi oferea lui David ajutorul Său, iar el a înțeles acest aspect (vers. 10, 12).
Dumnezeu vorbește în perioadele de binecuvântare, dar și în momentele de restriște. Cum putem distinge așadar aceasta voie pentru noi? Iată succint câteva modalități de a înțelege ce este bine pentru noi:
1. Dumnezeu ne vorbește în modul direct
Aceasta nu este regula ci, mai degrabă, excepția. Viziunea prin intermediul viselor trebuie confruntată cu opinia Bibliei. ”Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” Galateni 1.8
2. Dumnezeu ne vorbește prin intermediul oamenilor
Exodul 18.17-24 ne prezintă întâlnirea dintre Moise și socrul său, Ietro. Sfatul dat de Ietro lui Moise este ascultat de ginere și astfel munca lui Moise este considerabil ușurată.
3. Dumnezeu vorbește prin sentimente
Pacea este un sentiment care are capacitatea de a clarifica o viziune neclară. Totuși, nu trebuie să ne bazăm integral pe sentimente, întrucât ne putem înșela. ”Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri” Filipeni 4.6.
4. Dumnezeu vorbește prin Sfânta Scriptură
Cercetarea Bibliei trebuie făcută pentru orice aspect al vieții. Doar cunoașterea ei, fără aplicare în conformitate cu ceea ce dorește Dumnezeu, nu este îndeajuns. Chiar și Satan, atunci când L-a ispitit pe Domnul Isus, reproducea citate din Scriptură.
5. Dumnezeu se folosește de mintea sfințită prin Duhul Sfânt
”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”. Romani 12.2
Care trebuie să fie atitudinea noastră în mijjlocul vieții bune, dar și a problemelor cu care ne confruntăm? Romani 12.1: ”Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Devoțiunea față de Dumnezeu este planul general pe care îl are pentru noi. Situarea în acest tipar ne va oferi premisele necesare pentru a găsi planul specific pentru fiecare.
Geneza 18.17-19: ”Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… Căci Avraam va ajunge, negreşit, un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…” Dumnezeu are scopurile Sale, iar El ni le va comunica în măsura în care acest lucru este necesar.
Fiecare experiență este, într-un fel, unică. David ar fi putut greși la a doua confruntare cu filistenii dacă, în loc să ceară călăuzirea Domnului ar fi acționat după înțelepciunea lui. Versetele 19 și 23 ne prezintă două soluții diferite pentru aceeași problemă, dar la intervale de timp diferite.
Oamenii pot căuta voia Domnului, dar într-un loc și de o manieră greșite.
Ai fost binecuvântat pentru a fi o binecuvântare!
– creșterea noastră spirituală depinde de relaționarea corectă cu El (vers. 10)
– Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre. În ducerea la îndeplinire a planului Său se folosește chiar și de cei ce nu sunt ai Lui (vers. 11)
– o viață sfântă va fi remarcată și de alți oameni (vers. 17)
Când Dumnezeu a vorbit, David a ascultat. Situarea în planul Domnului a dus la binecuvântare. Care este voia Ta pentru mine, Dumnezeule?

(Sintezã a mesajului expus de fr. Cristian Gălățeanu, lucrător în Iași, duminică, 29 aprilie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu