Cine este Isus Cristos?

Referinţe: Faptele Apostolilor 4.1-12 1  Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii,2  foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.3  Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi;...

Continuați lectură

Cum va fi la (re)venirea Domnului Isus Cristos

Referinţe: Text principal – Faptele Apostolilor 1.10-11              Text secundar – Faptele Apostolilor 1.6-9 10  Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,11  şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de...

Continuați lectură

Descrierea slujbei fiecărui credincios

Referinţe: Faptele Apostolilor 1.1-8 1  Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,2  de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i...

Continuați lectură

O schimbare radicală pentru totdeauna

Referinţe: Ioan 21.1-14 1  După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:2  Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus, erau împreună.3  Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte.” „Mergem...

Continuați lectură

Totul ca să credeţi

{gallery}toma:100::1{/gallery}  Referinţe: Ioan 20.19-31 19  În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”20  Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi...

Continuați lectură

Trăsăturile Învierii

Referinţe: Matei 28.1-10 1  La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.2  Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi...

Continuați lectură

Curaj când presiunea apasă

Referinţe: Daniel 3.1-6 1  Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip din aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.2  Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe...

Continuați lectură

Căutat, chemat şi cooptat

Referinţe: Matei 9.9-13 9 De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine”. Omul acela s-a sculat şi a mers după El.10  Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o...

Continuați lectură

Necesitatea mărturiei

Referinţe: Luca 21.5-19 5  Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:6  „Vor veni zile când, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”7  „Învăţătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care...

Continuați lectură

Greşeala de a nu-L avea pe Dumnezeu

Referinţe: Iacov 4.13-15 13  Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”14  Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se...

Continuați lectură