..

Ce a realizat Crucea lui Cristos

Referinţe: Marcu 14.12-26

12  În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: "Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?"
13  El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el.
14  Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: „Învăţătorul zice: „Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?”
15  Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi.”
16  Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătit Paştele.
17  Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
18  Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.”
19  Ei au început să se întristeze şi să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?”
20  „Este unul din cei doisprezece” le-a răspuns El „şi anume, cel ce întinge mâna cu Mine în blid.
21  Fiul omului, negreşit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela, prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el, să nu se fi născut.”
22  Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frînt-o, şi le-a dat, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.”
23  Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat şi au băut toţi din el.
24  Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.
25  Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”
26  După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

   În pasajul menţionat, Domnul Isus instituie ceea ce este cunoscut drept "Cina Domnului". Cadrul în care se desfăşoară această scenă este cel al mesei pascale, cu referire directă la Sărbătoarea Paştelui din Vechiul Testament.
1. Camera de sus este dăruită (vers. 12-26).
   În Biblie, cartea 1 Cronici, capitolul 29, găsim scris despre împăratul David care recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că de la El vine toată bogăţia, că Dumnezeu este Cel care dăruieşte mai întâi omului şi că abia după aceea omul poată să dăruiască lui Dumnezeu ceva. Camera de sus a fost dăruită de către un om care a mai fost mai întâi binecuvântat de Dumnezeu cu acea posesiune materială. Ceea ce omul oferă pentru Dumnezeu, aparţine de fapt lui Dumnezeu.
2. Paştele este pregătit (vers.16).
   Cea de-a zecea plagă din Egipt a dus la instituirea Sărbătorii Paştelui. Evreii, la îndrumarea lui Dumnezeu, au format acest obicei pentru a celebra victoria lui Dumnezeu asupra egiptenilor. Era o aducere aminte peste ani a morţii întâilor-născuţi ai egiptenilor, pe de-o parte şi modalitatea de salvare pentru poporul evreu, prin folosirea sângelui unui miel, pe de-altă parte. În acelaşi mod, Cristos a ajuns să fie salvarea noastră, Paştele nostru, Mielul care ne oferă protecţie în faţa urgiei lui Dumnezeu (1 Corinteni 5.7).
3. Trădătorul este descoperit (vers. 18-21).
   Există diferite moduri în care noi înşine Îl putem trăda pe Isus.
   Cum ne simţim ştiind că noi putem fi în situaţia în care s-a aflat Iuda? Trădarea noastră se poate manifesta prin:
– lipsa ascultării de Cristos
– nesupunerea în faţa Cuvântului şi învăţăturii Lui
– iubirea posesiunilor materiale în locul lui Isus
– dedicarea pentru lucruri pământeşti în detrimentul celor spirituale
   În loc de a fi trădătorii lui Isus, să fim martorii Lui.
4. Cina Domnului este instituită (vers. 22-25).
– o răscumpărare cu caracter veşnic, mai măreaţă decât salvarea evreilor în Egipt. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor(…) (Efeseni 1:7). O răscumpărare care a costat: Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ (1 Corinteni 6:20). 
– o relaţie nouă (vers.24). Prin instituirea unui legământ nou oamenii intră în relaţie cu Cel care i-a creat: „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor (Ieremia 31.33-34).
– un viitor minunat (vers.25). Numeri, capitolul 6, vorbeşte despre legământul nazireului, persoana care se pune deoparte pentru Dumnezeu. Domnul Isus, prin dedicarea Sa pentru noi, la cruce, ne-a asigurat un viitor minunat, în relaţie cu Dumnezeu şi în prezenţa lui Dumnezeu.

 (Sinteză a mesajului expus de fr. Hamilton Moore, duminică, 6 decembrie 2009)
 
  Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vă invităm să accesaţi meniul RESURSE – ASCULTĂ MESAJE sau
 
  Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu