..

Cel născut în iesle este Fiul lui Dumnezeu


Referinţe: Luca 1.26-38

26  În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret,
27  la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
28  Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”
29  Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta.
30  Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
31  Şi iată că vei rămânea însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
32  El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
33  Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”
34  Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”
35  Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
36  Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea, un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.
37  Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
38  Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.

   Venirea în lumea noastră a Domnului Isus Cristos a fost un punct de cotitură în istorie, întrucât chiar ea, istoria, se împarte de atunci în două părţi: înainte de Cristos şi după Cristos.
   Ceea ce este important de reţinut este faptul că
1. Cel ce S-a născut în ieslea din Betleem a fost Fiul lui Dumnezeu
   De-a lungul sutelor de ani care s-au succedat de atunci până în zilele noastre, au fost oameni care au contestat statutul de fiu de Dumnezeu al lui Isus Cristos şi chiar istoricitatea Sa, existenţa pe acest Pământ.
   Biblia aduce dovezi în sprijinul afirmaţiei referitoare la faptul că Isus a trăit pe Pământ. Martori ai naşterii Lui au fost persoane cu statuturi sociale diferite:
– păstorii – oameni simpli, a căror ocupaţie nu presupunea cunoaştere sau înţelepciune deosebită
– magii – persoane culte, care se ocupau cu studiul astrelor cereşti şi care se bazau pe fapte concrete
   O mărturie deosebit de importantă, care nu poate fi trecută cu vederea, este cea a lui Dumnezeu Însuşi. În două ocazii distincte Dumnezeu a afirmat despre Isus că este Fiul Său:
– botezul la râul Iordan: Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3.17)
– schimbarea la faţă pe munte: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17.5)
   Dacă pentru păstori şi magi Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, pentru noi cine este El?
2. În El au fost împlinite profeţiile lui Dumnezeu
– Geneza 3.15: Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.
– Isaia 4.2: În vremea aceea odrasla Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel.
– Isaia 9.6: Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.
– Isaia 53.2: El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
– Mica 5.2: Şi tu, Betleeme Efrata, cu toate că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.
   Şirul de profeţii poate continua, ceea ce contează însă este faptul că profeţiile lui Dumnezeu au fost duse la îndeplinire în persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos.
   Pentru noi cine este acest Isus, născut într-o iesle din Betleem?

(Sintezã a mesajului expus de fr. Eugen Stuparu, sâmbătă, 25 decembrie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu