..

Cine este Isus Cristos?

Referinţe: Faptele Apostolilor 4.1-12

1  Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi Saducheii,
2  foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
3  Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase.
4  Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea, au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
5  A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
6  cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
7  Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8  Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9  Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Cristos din Nazaret pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11 El este „piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

   În capitolul 3 al cărţii Faptele Apostolilor este redată prima vindecare miraculoasă din Noul Testament, făcută de către apostoli.
   În capitolul 4 este prezentată darea de seamă pe care Petru o face în faţa preoţilor nemulţumiţi de amploarea pe care o lua „Calea”, aşa cum era numită mişcarea creştină timpurie.
   Apostolul Petru s-a folosit de oportunitatea de a depune mărturie chiar în mijlocul persecuţiei de care avea parte. În loc să se teamă sau să nege, el arată cine este în spatele vindecării miraculoase şi îndreaptă privirile oamenilor de la apostoli la Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
1. Petru vorbeşte despre personalitatea Domnului Isus Cristos
„…în Numele lui Isus Cristos…”. Astfel este făcută asocierea cu maiestatea lui Isus. Nu este doar omul Isus, ci Cristosul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos.
   Titulatura Isus Cristos ne prezintă pe Fiul lui Dumnezeu din două perspective: umană şi divină.
   * Isus (cu înţelesul de Iehova este salvatorul, mântuitorul) arată umanitatea Domnului. Un nume care se regăseşte în poporul Israel la mulţi evrei. Isus a fost un om obişnuit cu sărăcia şi singurătatea, un om care nu avea unde să-şi plece capul. Isus este numele care a făcut ca duhurile să se tulbure, care a schimbat vieţile oamenilor, Numele mai presus de orice nume, înaintea căruia trebuie să se plece orice om.
   * Cristos (care înseamnă Unsul, Alesul). Numele despre care găsim numeroase referiri în Vechiul şi Noul Testament:
– Geneza: Sămânţa femeii
– Exod: Mielul de Paşte
– Levitic: Marele Preot
– Numeri: norul ocrotitor şi stâlpul de foc
– Deuteronom: Profetul mai mare decât Moise
– Iosua: Căpetenia oştirii Domnului
– Judecători: Mesagerul lui Iehova
– Rut: Răscumpărătorul
– 1 Samuel: Preotul credincios lui Dumnezeu
– 2 Samuel: Turnul de scăpare
– 1 Împăraţi: Cel care este mai mare decât Solomon
– 2 Împăraţi: Împăratul care domneşte
– 1 Cronici: Chivotul legământului
– 2 Cronici: Sângele stropirii
– Ezra: întoarcerea celor din captivitate
– Neemia: Dumnezeul înţelept
– Estera: Mardoheul oamenilor
– Iov: Răscumpărătorul viu
– Psalmi: Domnul gloriei
– Proverbe: Prietenul care ajută şi fratele de aproape
– Eclesiastul: viaţa dăruită
– Cântarea Cântărilor: Cel ce uneşte
– Isaia: înlocuitorul nostru
– Ieremia: Domnul neprihănirii
– Plângerile lui Ieremia: partea oamenilor
– Ezechiel: râul vieţii
– Daniel: Cel îmbătrânit de ani
– Osea: ploaia timpurie şi târzie
– Ioel: refugiul poporului Său
– Amos: Izbăvitorul
– Obadia: Eliberatorul
– Iona: Domnul îngropat şi înviat
– Mica: Dumnezeul care iartă
– Naum: locul de adăpost
– Habacuc: ancora credinţei
– Ţefania: Cel ce ne curăţeşte şi ne judecă
– Hagai: Păstorul lovit
– Zaharia: Lăstarul
– Maleahi: Fiul neprihănirii
– Matei: Împăratul iudeilor
– Marcu: slujitorul lui Iehova
– Luca: Fiul omului
– Ioan: Fiul lui Dumnezeu
– Faptele Apostolilor: Domnul înălţat
– Romani: neprihănirea noastră
– 1 Corinteni: pârga celor adormiţi
– 2 Corinteni: Fiul lui Dumnezeu Cel Înălţat
– Galateni: sfârşitul Legii şi Răscumpărătorul nostru
– Efeseni: Capul Bisericii
– Filipeni: Numele mai presus de orice nume
– Coloseni: Cel Înălţat
– 1 Tesaloniceni: Domnul care se întoarce
– 2 Tesaloniceni: Judecătorul care vine
– 1 Timotei: Mijlocitorul
– 2 Timotei: Împărţitorul de coroane
– Tit: Marele Dumnezeu şi Mântuitor
– Filimon: partenerul Tatălui
– Evrei: Mediatorul Legământului cel nou
– Iacov: Domnul gloriei
– 1 Petru: piatra din capul unghiului
– 2 Petru: steaua strălucitoare
– 1 Ioan: Izbăvitorul
– 2 Ioan: Fiul lui Dumnezeu, care vine în trup
– 3 Ioan: Adevărul
– Iuda: siguranţa credinciosului
– Apocalipsa: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor
   Acesta este Numele prezentat de Petru: s-o ştie toţi!
2. Petru vorbeşte despre proviziile pe care le avem în Domnul Isus Cristos
   Isus Cristos a plătit preţul suprem nu Diavolului, ci lui Dumnezeu, a plătit o datorie pe care noi n-o puteam plăti. Nu a fost necesar aur, argint sau alte lucruri de valoare din această lume, ci sângele Fiului lui Dumnezeu.
   Lucrarea lui Dumnezeu, cea a învierii, a fost, este şi va fi dovada de netăgăduit a puterii lui Dumnezeu. Deşi încă de la începuturi oamenii au vrut să ascundă acest lucru, adevărul acesta va dăinui veşnic: Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său!
3. Petru vorbeşte despre puterea Domnului Isus Cristos
   Lucrarea lui Dumnezeu este una deplină (Fapte 3.6-9). El nu face lucrări parţiale, imperfecte.
4. Petru vorbeşte despre întâietatea Domnului în toate lucrurile
   Isus Cristos este piatra din capul unghiului, care dă stabilitate unei clădiri, care conferă trăinicie şi durabilitate. Este singurul Mântuitor. Nu este altă cale, altă posibilitate, altă uşă prin care se poate intra în Cer.
   Păcatele mele, vorbele mele murdare, faptele mele necinstite nu pot fi curăţate decât de Domnul Isus Cristos.
   Cine este Isus Cristos pentru mine? Este Mântuitorul meu, este Prietenul meu, este Sfătuitorul meu, este Dumnezeul meu?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 16 aprilie 2010)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu