..

Cum arată Dumnezeul care ne cheamă la legământ?


Referinţe: Deuteronom 4.1-24

1  Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri.
2  Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu.
3  Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul, Dumnezeul tău, a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor.
4  Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi.
5  Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
6  Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!”
7  Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?
8  Şi care este neamul acela aşa de mare încît să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?
9  Numai, ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.
10  Adu-ţi aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: „Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ; şi să înveţe şi pe copiii lor să le păzească.”
11  Voi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Muntele era aprins şi flacările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori şi negură deasă.
12  Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut nici un chip, ci aţi auzit doar un glas.
13  El Şi-a vestit legământul Său pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe două table din piatră.
14  În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăţ legi şi porunci, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire.
15  Fiindcă n-aţi văzut nici un chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
16  ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei,
17  sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri,
18  sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele dedesubtul pământului.
19  Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fi târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.
20  Dar pe voi, Domnul v-a luat şi v-a scos din cuptorul din fier al Egiptului, ca să-I fiţi un popor pus de o parte, cum sunteţi azi.
21  Şi Domnul S-a mâniat pe mine, din pricina voastră: şi a jurat că eu să nu trec Iordanul şi să nu intru în ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău.
22  Eu voi muri, deci, în ţara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi îl veţi trece şi veţi stăpâni ţara aceea bună.
23  Vegheaţi asupra voastră, ca să nu daţi uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul, Dumnezeul vostru şi să nu faceţi vreun chip cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare pe care ţi-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, s-o faci.
24  Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.

   Cine este de fapt Dumnezeu? O întrebare ce a frământat, frământă şi va frământa minţile oamenilor? Cine este Dumnezeu şi cum arată El?
   Dumnezeu este unic, nevăzut şi personal.
1. Dumnezeu este unic
– "Să n-ai alţi dumnezei în afară de Mine" – Deuteronom 5.7
– "Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn" – Deuteronom 6.4
– "Să ştii, deci, că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui" – Deuteronom 7.9

   Dumnezeu este singurul Dumnezeu, este începutul şi sfârşitul, El nu poate fi comparat cu nimeni şi nimic.
   "Cu cine Mă veţi pune alături, ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna, şi mă veţi potrivi? Ei varsă aurul din pungă şi cântăresc argintul în cumpănă; tocmesc un arginatar să facă un dumnezeu din ele şi se închină şi îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui; acolo rămâne şi nu se mişcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” „Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu Sunt Dumnezeu şi nu este altul, Eu Sunt Dumnezeu şi nu este nici unul ca Mine" (Isaia 46.5-9).
   Îndemnul lui Moise este acela de a veghea, de a fi atenţi ca nu cumva să dăm o formă Dumnezeului adevărat, întrucât nimic de pe acest pământ nu-L poate defini (vers. 15-19). "Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor" (Romani 1.18).
   Lumea de azi nu este mai puţin idolatră comparativ cu vremurile antice, idolatria din zilele noastre este subtilă, ea este purtată în inimă.
2. Dumnezeu este nevăzut
   Trăim într-o lume a simţurilor. Avem nevoie să pipăim, să atingem, să mirosim. Dumnezeul revelat în Scripturi se situează deasupra simţurilor noastre (vers. 10-12). Totuşi, cum pot cunoaşte un Dumnezeu nevăzut, un Dumnezeu pe care nu-L pot percepe cu simţurile mele?
   Istoria faptelor Lui, revelarea urmelor paşilor Lui ne ajută să-L cunoaştem. El a intrat în istoria omenirii, iar Sfânta Scriptură este cea care prezintă implicarea Lui, scoate la lumină dragostea Sa, mânia, mila, dreptatea. Cu cât intrăm mai adânc în Sfânta Scriptură descoperim amprenta prezenţei Sale. Scriptura este Locul Sfânt în care Dumnezeu interacţionează cu istoria şi omenirea.
   Moise vorbeşte evreilor. El rememorează istoria ieşirii lor din Egipt. Un popor care nu era uşor de condus prin pustiu poate vedea intervenţia lui Dumnezeu în spaţiu şi timp pe parcursul călătoriei, prezenţa lui Dumnezeu poate fi astfel identificată de un ochi atent.
   "Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece" (1 Corinteni 15.1-5). Toate s-au întâmplat după cum a fost scris, totul este ancorat în istorie. Cuvântul Sfânt Îl arată pe Dumnezeu: pentru a-L cunoaşte, El trebuie căutat pe paginile sfinte!
3. Dumnezeu este personal
"Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate" – Deuteronom 5.1
– "O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele, ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!" – Deuteronom 5.29
– "Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7.21-23)

   Condiţia intrării în relaţie cu Dumnezeu este ascultarea necondiţionată. Nu atunci când ne convine sau când ne este mai uşor, ci tot timpul şi fără condiţii.
   Ne este greu să citim Biblia, să trăim o viaţă de rugăciune eficientă, ne este ruşine să ne mândrim cu Dumnezeul nostru pentru că nu-L cunoaştem aşa cum este El.
   Decizia corectă este aceea de a-L cunoaşte pe El, de a merge pe urmele paşilor Săi. Declaraţia de dedicare a lui Iosua faţă de Dumnezeu răsună peste veacuri: "Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului" (Iosua 24.15).

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 16 ianuarie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu