..

Cum să ne trăim viaţa în momente de criză

Referinţe: Faptele Apostolilor 7.55-60

55  Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;
56  şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”
57  Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.
58  L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
59  Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
60  Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi după aceste vorbe, a adormit.

   Are Biblia răspuns la problemele vieţii?
   Să privim la viaţa lui Ştefan, unul dintre cei şapte bărbaţi aleşi a fi diaconi în prima biserică creştină. Un om plin de râvnă şi de Duh Sfânt. A fi în slujba lui Dumnezeu nu este echivalent cu a nu avea parte de suferinţe şi necazuri.
   În acest text avem zugrăvită scena omorârii primului martir, al primului dintr-un lung şir de urmaşi ai lui Cristos , care a depus mărturie în faţa oamenilor, acuzându-i de păcat şi care a arătat cât de necesară este restaurarea relaţiei omului cu Dumnezeu.
   Ce spune Biblia despre viaţa omului?
– „Toate zilele lui sunt pline de durere şi truda lui nu este decât necaz: nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune.” Eclesiast 2.23
– „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16.33
   Aşadar, Însuşi Mântuitorul declară că viaţa omului nu va fi lipsită de necazuri.
– „Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.” Iov 14.1
   Răspunsul Bibliei cu privire la atitudinea pe care trebuie să o adoptăm atunci când viaţa noastră este împresurată de probleme este un sfat şi o poruncă: FII ATENT !
1. Fii atent cum trăieşti!
   Vers. 55: „Dar Ştefan (…)”.
   Este evident contrastul dintre viaţa lui Ştefan şi a celorlalţi oameni.
   Câteodată Dumnezeu îngăduie în viaţa noastră situaţii dificile şi neînţelese de noi pentru a-Şi duce la îndeplinire planul Său cu privire la noi.
   Când trecem prin necazuri trebuie să fim siguri că viaţa noastră cu Dumnezeu este în regulă, iar necazurile nu sunt un avertisment din partea Domnului, o plată pentru păcate.
– „Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă de ei şi nu vă tulburaţi! Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Cristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Cristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!” 1 Petru 3.13-17
– „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări” Iacov 1.2
– „Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii.” Luca 6.22-23

2. Fii atent cine te conduce!
   Vers. 55: „(…) plin de Duhul Sfânt (…)”.
   Câteodată Domnul te conduce în viaţă în locuri şi situaţii ce ţi se par fără sens. Dacă El te-a condus acolo, atunci eşti în locul perfect!
   Îl vedem pe Ştefan înconjurat de oameni care îl acuză, care îi doresc moartea. Cu toate acestea însă, el este liniştit şi plin de pace întrucât este plin de Duhul lui Dumnezeu şi se află acolo unde doreşte Dumnezeu.
– „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine (…)” Psalm. 23.4
– „Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” Galateni 2.20

   De-acum viaţa înseamnă Cristos!
– „Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” Romani 6.13
   Cui dăm în stăpânire trăirea noastră, sentimentele noastre? Cine ne conduce?
3. Fii atent unde priveşti?
   Vers. 55: „(…)şi-a pironit ochii spre cer (…).
   Noi ne putem cheltui vieţile noastre, fie focalizaţi pe problemele noastre, fie pe Cel ce rezolvă problemele noastre.
   Unde priveşti când boala este prezentă, când locul de muncă nu mai există? Ştefan a ştiut unde să privească în situaţii de criză.
– „Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” Evrei 12.1-3
– „Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” 2 Corinteni 4.17-18
4. Fii atent cui te încredinţezi!
   Vers. 59: „(…) Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
   Învaţă să-L chemi pe Dumnezeu în orice situaţie:
„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 33.3
– „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci orişicine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!” Matei 7.7-11

   Învaţă să-I dai Domnului toate poverile tale:
– „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” 1 Petru 5.7
– „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.” Psalm 55.22

   Ce ne spune Biblia în situaţii de criză?
   „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu Sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 30 mai 2010)

Postează un comentariu