..

Dumnezeul cel necruţător

Referinţe: 2 Petru 2.4-9

4  Căci, dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;
5  dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;
6  dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,
7  şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi,
8  (căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite),
9  înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.

   Ce este un învăţător mincinos? Acea persoană care deţine suficientă cunoaştere şi pricepere în a mânui Cuvântul lui Dumnezeu, dar care răstălmăceşte acest Cuvânt cu scopul ducerii oamenilor într-un amestec de păcat şi religiozitate.
   În timpurile de început ale erei creştine, în vremurile tulburi de început de veac şi-au făcut apariţia astfel de învăţători, care au răspândit mai apoi tot felul de învăţături ce contraveneau adevărului revelat.
   Atributele cunoscute (şi preferate) de oameni, cu privire la Dumnezeu sunt: dragostea, sfinţenia, dreptatea, atotputernicia, credincioşia, bunătatea, îndurarea, veşnicia. Textul de azi ne prezintă o latură a lui Dumnezeu care contravine conceptului de Dumnezeu preferat şi acceptat de oameni, Biblia fiind Cartea care etalează Adevărul în forma lui cea mai exactă: Dumnezeu ştie să păstreze oamenii evlavioşi pentru răsplată şi pe cei păcătoşi pentru pedeapsă (vers. 6-9). Concluzia este una copleşitoare: Dumnezeu este necruţător.
   Ce argumente are apostolul Petru când face asemenea afirmaţii?
Primul argument – îngerii (vers.4).
   Nu ştim cum a format Dumnezeu îngerii şi când i-a creat. Biblia nu ne spune cu exactitate câţi îngeri există, ea aminteşte însă de mulţimile de îngeri care dau slavă lui Dumnezeu.
   Texte ca Isaia, capitolul 14 şi Ezechiel, capitolul 27 ne dezvăluie căderea îngerilor. Aceştia au dorit să iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu, revolta lor atrăgând după sine pedeapsa din partea Domnului.
   Cum ne va cruţa Dumnezeu pe noi, dacă nu a iertat pe îngerii ce stăteau în prezenţa Sa şi care, totuşi, au păcătuit?
   Dumnezeu nu cruţă pe cei rebeli.
Al doilea argument – lumea veche (vers.5).
   Oamenii creaţi de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, au ajuns să fie atât de absorbiţi de păcat încât orice gând, orice acţiune a lor era îndreptată împotriva lui Dumnezeu.
   Noe a fost ales ca să predice oamenilor timp de 120 de ani, cu scopul întoarcerii oamenilor la Dumnezeu. Nici un om nu a pus la inimă cuvintele propovăduite şi astfel, în afara lui Noe şi a încă şapte oameni, toţi au pierit înecaţi de potop.
   Dumnezeu nu cruţă pe cei cufundaţi în păcat, care îi întorc spatele lui Dumnezeu şi resping Cuvântul Lui.
Al treilea argument – Sodoma şi Gomora, simboluri ale decadenţei umane (vers.6).
   Neînfrânarea din ziua de azi, păcatul proclamat la nivel de normalitate, orientările sexuale opuse planului lui Dumnezeu, internetul care promovează o imagine pervertită a omului, toate acestea sfidează autoritatea Celui care deţine controlul Universului.
   Dumnezeu nu cruţă pe cei ce răstoarnă valorile morale ale Domnului.
Al patrulea argument – Fiul lui Dumnezeu (El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? – Romani 8.32).
   Dumnezeu a trebuit să fie necruţător cu Fiul Său, pentru ca noi să nu simţim tăria puterii Lui acţionând împotriva păcatului din viaţa noastră.
   El ar fi trebuit să ne mistuie din cauza răzvrătirii noastre, dar a lovit în Domnul Isus pentru ca noi să putem fi salvaţi.
   Aşadar, avem de făcut o alegere:
 – să ne întoarcem la Domnul Isus cu lacrimi şi pocăinţă reală
 – să ne amăgim, crezând că Dumnezeu ne va cruţa în pofida păcatelor săvârşite
   Dumnezeu a fost, este şi va rămâne necruţător. Domnul Isus a venit în această lume pentru a îndura neîndurarea lui Dumnezeu cu privire la păcatul nostru.

(Sintezã a mesajului expus de fr. Doru Hnatiuc, duminicã, 31 ianuarie 2010, în cadrul zilelor de evanghelizare)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu