..

Înțelege voia lui Dumnezeu!

Referinţe: Efeseni 5.1-17

1 Urmaţi, deci, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.
2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.
3 Curvia sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.
5 Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
7 Să nu vă întovărăşiţi, deci, deloc cu ei.
8 Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi, deci, ca nişte copii ai luminii.
9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.
10 Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului,
11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.
12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns.
13 Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina.
14 De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi şi Cristos te va lumina.”
15 Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.
16 Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.
17 De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.

   Fiecare credincios trebuie să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Ar trebui să avem o viață din belșug. Nu ne referim la belșugul material, ci la belșugul spiritual și moral. Cu toate acestea, se trăiește la limita subzistenței și a sărăciei spirituale. Există însă un secret al biruinței credinciosului – viața cu Cristos.
Biserica nu este o organizație, ci este un organism viu, este Trupul lui Cristos: ”Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Cristos. Noi toţi, într-adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” 1 Corinteni 12.12,13
Există creștini care nu cunosc ce va face Dumnezeu în viitor. Nu cunoaștem în detaliu programul viitor al Domnului, dar ”prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. 1 Ioan 3.2 Credinciosul nu trebuie să fie ignorant, ci trebuie să cunoască planul Celui Veșnic: ”deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” Psalm 119.18
Haideți să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu pentru oameni!
1. Este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți
2 Petru 3.9: ”Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” Dorința lui Dumnezeu este ca nici-un om să nu piară în iad, El dorește ca oricine crede în El să fie salvat: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3.16
– Isaia 45.22: ”Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu Sunt Dumnezeu şi nu altul.”
– Isaia 53.6: ”Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”
– 1 Ioan 2.2: ”El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Dumnezeu Îi dorește pentru El pe toți oamenii care au fost creați de El, însă nu toți oamenii cred în Dumnezeu și doresc aplicarea voii Sale în viața lor.
2. Este voia lui Dumnezeu ca cei pe care El Îi salvează să fie sfinți
– 1 Tesaloniceni 4.1-5: ”Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta. Ştiţi, într-adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.”
– Levitic 19.2: ”(…)Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt sfânt. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.”
3. Este voia lui Dumnezeu ca cei mântuiți să slujească lui Dumnezeu
Ce înseamnă această slujire? ”Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12.1,2.
Voia lui Dumnezeu este ca cei care au fost salvați de sub puterea păcatului, să slujească necontenit lui Dumnezeu. Nu o zi sau două, ci tot timpul. Cel ce slujește Domnului nu-și mai aparține lui însuși: ”Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” 1 Corinteni 6.19 Natura sfințeniei noastre nu este determinată nici de oameni, nici de circumstanțe sau de împrejurări. Slujirea este o constantă. Ești slujitorul lui Dumnezeu?
4. Este voia lui Dumnezeu ca omul credincios să sufere cu el și pentru El
De câte ori ne-am întrebat: ”De ce, Doamne?” Nu trebuie să privim suferința ca o povară sau ca pe o pedeapsă, Dumnezeu nu este unul ce dorește să ne distrugă, ci El dorește să ne perfecteze, iar suferința este o unealtă de care se folosește adeseori pentru a ne aduce la starea de a fi plăcuți Lui. Suferința face parte din procesul cunoașterii voii Sale.
– 1 Petru 3.17: ”Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul!”
– 1 Petru 4.19: ”Aşa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.”
5. Este voia lui Dumnezeu ca noi să înțelegem voia Lui pentru viața noastră
Cine ne poate descoperi planul lui Dumnezeu? Cuvântul Său, Biblia. ”Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2.15 Cu cât cunoaștem mai mult Sfânta Scriptură, cu atât devenim mai eficienți în trăirea noastră.
Cele trei piedici majore ce stau în calea credinciosului sunt:
– lumea: ”Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.” 1 Ioan 2.15
– Diavolul: ”Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.” Iacov 4.7
– firea pământească: ”Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.” 2 Timotei 2.22
Dacă ești dependent de distracție, minciună, pornografie, bani sau alte lucruri și obiceiuri, este necesar să le părăsești. Trebuie să fii dependent de Dumnezeu.
– Romani 7.24: ”O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…”
– Romani 8.26,27: ”Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.”
– Romani 8.7-11: ”Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui. Şi dacă Cristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”
”De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească.” Coloseni 1.9  

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 16 septembrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu