..

Invitație la pocăință

Referinţe: Osea 6.1-2

1 Veniţi să ne întoarcem către Domnul, căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre.
2 Şi după două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom trăi în faţa Lui.

   Biblia este Cartea ce face o sumedenie de invitații. Dumnezeu, prin intermediul profetului Osea, face o chemare personală, pe de-o parte și o chemare națională, pe de altă parte. Chemarea este la pocăință. Viața poporului evreu era focalizată pe închinarea la dumnezei falși.
Deși este un mesaj propagat în urmă cu 2500 de ani, el este actual. Valorile adevărate au fost lăsate deoparte, distracția este prezentă la tot pasul. Schimbările majore din societate afectează și Biserica. Parcă adevărul nu mai este atât de relevant, migrația de la o biserică la alta este la modă. Se vorbește despre evanghelizarea după nevoi, adevărul biblic este lăsat deoparte, mai degrabă punându-se accentul pe individul ce trebuie să se simtă bine. Biblia ne întoarce însă spre ceea ce Îi place lui Dumnezeu, nu spre confortul și distracția pe care le dorește omul.
Mesajul pe care îl aduce Osea din partea lui Dumnezeu este chemarea spre smerire. De ce? Suntem loviți în viață și avem nevoie de vindecare. Pocăința, ca și termen, nu se mai regăsește în societatea modernă, cu atât mai puțin ca și mod de viață. Pocăința caută a se depărta de păcat și a se apropia de Dumnezeu. Unde mai găsești azi oameni ce se îngrozesc din cauza neascultării față de Creator? Isaia 57.15: Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este Sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.” Dacă simți necazul și apăsarea, Dumnezeu este singura soluție! Mesajul pocăinței este unul de care fiecare dintre noi avem nevoie. Este prea puțină părere de rău față de păcate, pentru înstrăinarea față de Dumnezeu.
1. Propunerea lui Dumnezeu
   Vers. 1a: Veniţi să ne întoarcem către Domnul.
Evreii aveau toate motivele pentru a se apropia de Dumnezeu. A existat o perioadă când poporul Israel a avut o legătură strânsă cu Dumnezeu, dar acea legătură era ruptă.
Așadar, cum îi vedea Dumnezeu?
– Osea 6.4-11: ”Ce să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineaţă şi ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin prooroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii Mele şi judecăţile Mele vor străluci ca lumina! Căci bunătate voiesc, nu jertfe şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot! Dar ei au călcat legământul, ca oricare om de rând; şi nu Mi-au fost credincioşi atunci. Galaadul este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge! Ceata preoţilor este ca o ceată de tîlhari, care stă la pândă, săvârşind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mişelii. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave: acolo Efraim curveşte, Israel se spurcă. Şi ţie, Iudo, îţi este pregătit un seceriş, când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului Meu!”
– Osea 7.1-7: ”Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descopere nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleşug. Înlăuntru vine hoţul şi ceata de tâlhari jefuieşte afară. Şi nu se gândesc în inima lor că Eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor; faptele lor îi şi înconjoară şi stau înaintea Mea! Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor şi pe căpetenii cu minciunile lor. Toţi sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar: şi brutarul încetează să mai aţâţe focul, de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins. Toţi ard ca un cuptor şi îşi mănâncă judecătorii; toţi împăraţii lor cad; nici unul din ei nu Mă cheamă.
– Osea 7.9-10: ”Nişte străini îi mănâncă puterea şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrâneţea şi el nu-şi dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturiseşte împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul, Dumnezeul lor şi tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse!”
Întreaga energie a națiunii era canalizată spre păcat și nelegiuire, aceasta era viziunea pe care o avea Dumnezeu cu privire la ei.
Dumnezeu nu-Și putea atinge scopul avut cu acest popor din pricina îndepărtării lor: ”Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioşi! Aş vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva Mea! Nu strigă către Mine din inimă, ci se bocesc în aşternutul lor; turbează după grâu şi must, şi se răzvrătesc împotriva Mea. I-am pedepsit, I-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. Se întorc, dar nu la Cel Prea Înalt; sunt ca un arc înşelător. Mai marii lor vor cădea ucişi de sabie, din pricina vorbirii lor îndrăzneţe, care-i va face de râs în ţara Egiptului.” Osea 7.13-16
Îți aduci aminte de zilele când Dumnezeu era mai prețios pentru tine decât este astăzi? Ai făcut vreun compromis cu lumea? Ești acum în locul pe care-L dorește Dumnezeu? Ce vei face cu propunerea Lui?
2. Planul lui Dumnezeu
   Vers. 1b: Căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre.
Ce fel de viață trăia poporul evreu? Osea 4.1-2: ” Ascultaţi Cuvântul Domnului, copiii lui Israel! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în ţară. Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte; năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri.”
Dumnezeu va judeca însă viața de neascultare a oamenilor. Osea 4.3-11: ”De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji, împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; chiar şi peştii mării vor pieri. Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoţii. Te vei poticni ziua, proorocul se va poticni şi el împreună cu tine noaptea, şi pe mama ta o voi nimici. Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! Cu cât s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu şi sunt lacomi de nelegiuirile lui. Dar şi preotului i se va întâmpla ca şi poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui şi-i voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca şi tot nu se vor sătura, vor curvi şi tot nu se vor înmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul şi poruncile Lui. Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului.”
Moartea cuiva drag, probleme financiare sau altele pot fi folosite de către Dumnezeu pentru a ne avertiza cu privire la nelegiuirile noastre.
3. Promisiunea lui Dumnezeu
 Vers. 1b-2: Căci numai El, după ce ne-a rănit, ne tămăduieşte, iar după ce ne-a bătut, ne leagă rănile noastre. Şi după două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom trăi în faţa Lui.
Împreună cu întoarcerea noastră la Dumnezeu vom avea parte de restaurarea oferită de El. Singura șansă pentru această restaurare este pocăința sinceră, din inimă.
 Efeseni 2.1-9: ”Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”
Nu te-ai săturat de lipsa de putere a vieții tale? Nu dorești să ai parte de binecuvântările lui Dumnezeu? Lasă-L să te vindece, să-ți ofere binecuvântarea Sa. Vino acasă! Prin credința în Isus Cristos, poți fii mântuit!
”Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” Psalm 51.17

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminică, 9 septembrie 2012)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu