..

Suferinţele lui Isus


Referinţe: Evanghelia după Matei 26.36-46

36  Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.”
37  A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să se mâhnească foarte tare.
38  Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”
39  Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
40  Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine!
41  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.”
42  S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!”
43  S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn.
44  I-a lăsat din nou, S-a depărtat, şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi cuvinte.
45  Apoi a venit la ucenici şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!.. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor.
46  Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.”

   Isus, aşa cum îl prezintă profetul Isaia în cartea lui, în capitolul 53, a fost omul suferinţei.
   În ultimele zile ale vieţii Lui pe Pământ, Isus a avut parte de multă suferinţă.
1. Ghetsimani – semnifică suferinţa care provine din mâna lui Satan.
   Ghetsimani este locul unde Diavolul îşi face simţit în mod direct atacul asupra omului, locul unde mâna Celui Rău apasă în mod direct asupra Fiului lui Dumnezeu.
   La începutul lucrării Sale printre oameni, Domnul Isus a fost ispitit în pustie timp de patruzeci de zile. În felurite moduri, Împotrivitorul a încercat să-L convingă să renunţe la slujba Sa plină de slavă. N-a reuşit, aşa ca L-a lăsat… până la o vreme. În Ghetsimani, acea vreme revine.
   Trăirile agoniei lui Mesia se văd din intensitatea rugăciunii Lui: nu doar simple cuvinte, ci luptă şi împotrivire în faţa Celui Rău.
   În Ghetsimani Isus a înţeles, o dată-n plus, importanţa şi necesitatea jertfei Sale.
2. Gabata – locul în care mâinile păcătoşilor sunt îndreptate împotriva lui Isus.
   Textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 1-13 relevă aspecte negative ale naturii umane:
– Isus este trădat de Iuda
– ucenicii îl părăsesc
– soldaţii îl batjocoresc
3. Golgota – locul unde Mesia se află în mâinile Tatălui.
   Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 16-17 sintetizează conjunctura prin care Isus Cristos ajunge în acest loc.
   Chiar dacă se află în mâinile lui Dumnezeu, scena este înfiorătoare: Isus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu printre oameni, este dezbrăcat de hainele Sale, supus batjocurii şi torturii, iar în final, răstignit pe lemnul crucii.
   „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53.3-5
– El a fost smerit pentru ca noi să fim înălţaţi
– El a fost batjocorit pentru ca noi să avem parte de slava lui Dumnezeu
– El a fost respins de Dumnezeu pentru ca noi să fim apropiaţi

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 1 august 2010)

Postează un comentariu