..

Unirea face puterea şi aduce binecuvântarea

Referinţe: Neemia 3.1-12

1  Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii şi au zidit poarta oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; au sfinţit-o de la turnul Mea, până la turnul lui Hananeel.
2  Alături de Eliaşib au zidit şi oamenii din Ierihon; alături de el a zidit şi Zacur, fiul lui Imri.
3  Fiii lui Senaa au zidit poarta peştilor. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.
4  Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana;
5  alături de ei au lucrat Tecoiţii, ai căror fruntaşi nu s-au supus în slujba Domnului.
6  Ioiada, fiul lui Paseah şi Meşulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.
7  Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul şi oamenii din Gabaon şi Miţpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat;
8  alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari şi alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat.
9  Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.
10 Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf şi alături de el a lucrat Hatuş, fiul lui Haşabnia.
11 O altă parte a zidului şi turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab.
12 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

   Textul de faţă este o relatare a unor lucruri care s-au întâmplat cu mult timp în urmă, lucruri care, în aparenţă, nu au nici o legătură cu noi. Care a fost scopul pentru care Dumnezeu a lăsat aceste istorisiri să dăinuiască peste veacuri?
Dumnezeu nu uită pe cei ce sunt implicaţi în lucrarea Sa. El nu uită un nume greu de rostit sau o faptă de o importanţă mică, ca aceea de a da un pahar de apă, de dragul voii lui Dumnezeu.
Nevoia de a ne pune vieţile la dispoziţia Creatorului este ideea centrală a capitolului 3 din cartea Neemia. Putem observa cu uşurinţă conlucrarea oamenilor pentru un singur scop: refacerea zidurilor Ierusalimului.
Două mari adevăruri ies în evidenţă:
– nici-un credincios nu poate afirma: tu nu ai nevoie de mine!
– nici-un credincios nu poate afirma: eu nu am nevoie de tine!
1. Toţi oamenii din Ierusalim au fost implicaţi
 Faptele Apostolilor 2.1: „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc”. O lucrare de amploarea celei de refacere a zidurilor Ierusalimului a putut fi dusă la îndeplinire din cauza implicării tuturor.
Alături de oamenii obişnuiţi au lucrat făcătorii de mir, cei care aveau îndeletniciri rafinate. Argintarii, oameni care aveau de-a face cu lucruri fine şi delicate, au fost în stare să care molozul, să prepare mortarul, să-şi ofere mâinile pentru bătăturile ce urmau în urma efortului depus.
2. Au lucrat împreună
Oamenii s-au întrajutorat şi au făcut mai mult decât propria bucăţică, au ajutat şi pe alţii.
3. Principiul cooperării
Oameni diferiţi şi-au unit efortul în aceeaşi direcţie.
Fiecare şi-a dus la îndeplinire sarcina trasată
S-ar putea ca începutul să fie mai greoi, dar ceea ce este dus la îndeplinire, este binecuvântat de Dumnezeu.
În Biblie, porţile reprezintă mijloace de acces, de intrare sau de ieşire. În vieţile noastre pot intra o mulţime de lucruri, bune sau rele. Din inimile noastre pot ieşi lucruri bune sau rele.
1. Poarta oilor – vers. 1
Situată în partea de NE a Ierusalimului, este cunoascută actualmente ca şi poarta Sf. Ştefan sau Poarta Leului. Era poarta pe unde erau aduse animalele pentru jertfă.
„Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că Eu Sunt uşa oilor”, Ioan 10.7, „Eu Sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune” Ioan 10.9. Domnul Isus Cristos este calea de acces către Dumnezeu. Ai intrat pe această poartă? Este primul lucru ce trebuie făcut.
2. Poarta peştilor – vers. 2
Pe această poartă intrau pescarii pentru a pune în comerţ rezultatul pescuirii lor. „Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni”, Marcu 1.17. Acest este scopul creştinului: salvator de suflete.
3. Poarta cea veche – vers. 6
„Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Ieremia 6.16a. Această poartă aduce aminte de lucrurile vechi, aşezate pentru slava lui Dumnezeu. Oamenii din ziua de azi încearcă să schimbe ceva, însă Dumnezeu este Acelaşi ieri, azi şi în veci.
4. Poarta văii – vers. 13
Situată în SV Ierusalimului, ea ne vorbeşte de văile vieţii noastre, de golurile pe care le avem în viaţă. Poarta văii ne îndreaptă spre smerenie. „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6.8.
După ce am fost îndemnaţi să intrăm în prezenţa lui Dumnezeu, după ce am aflat care este scopul Său, am fost îndemnaţi să privim în Cuvântul Sfânt şi să ne smerim.
5. Poarta gunoiului – vers. 14
Este locul pe unde se eliminau toate lucrurile nefolositoare. Avem nevoie să ne eliberăm de tot ceea ce este nefolositor şi ne murdăreşte. Această poarta reprezintă spălarea creştinului de tot ce este necurat.
6. Poarta izvorului – vers. 15
 „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică”. Ioan 4.14. Dumnezeu ne cheamă să venim la sursa apei ce potoleşte setea sufletelor noastre.
7. Poarta apelor – vers. 26
La aceasta poartă, poporul a citit Cartea Legii. Apa este aşadar, Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar în fiecare zi. „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” Luca 4.4.
8. Poarta cailor – vers. 28
Calul reprezintă lupta.
 „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” Efeseni 6.12
  „Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.” Efeseni 6.14-15.
A fi creştin nu înseamnă paradă, ci înseamnă luptă, iar această luptă se va sfârşi doar atunci când vom pleca acasă.
9. Poarta de răsărit – vers. 29
Numită şi poarta de aur, este poarta pe care va intra Domnul Isus la revenirea Sa în slavă.
10. Poarta Mifcad – vers. 31
Poate fi numită poarta inspecţiei. Este ultima poartă din zidul ce înconjura Ierusalimul, iar la sfârşitul lucrării, atunci când a fost verificată lucrarea făcută de oameni, verdictul a fost bun. Fiecare dintre noi, la sfârşitul vieţii noastre, va trebui să dăm socoteală de lucrarea făcută de noi.
Am făcut o călătorie în istorie, o călătorie ce s-a relaţionat însă şi la vieţile noastre. Vom lua parte şi noi la lucrarea pe care doreşte Dumnezeu să o facem?

(Sintezã a mesajului expus de pastorul Gigi Dobrin, duminicã, 2 octombrie 2011)

Pentru mesajul complet, în format audio-mp3, vã invitãm sã accesaţi meniul RESURSE – ASCULTÃ MESAJE sau

Ascultaţi mesajul aici

Postează un comentariu